Finansiell riskhantering

2dec

Beskrivning
Målet med detta program är att deltagarna ska få en god överblick över området finansiell riskhantering, samt förstå de vanligaste verktygen och metoderna som finns för att hantera finansiella risker i olika kontexter. Frågor som berörs är: Vilka finansiellt kopplade risker möter olika aktörer inom olika sektorer/industrier? Är några risker viktigare än andra? Hur jobbar olika aktörer med sin finansiella riskhantering? Programmet ger även en inblick i de viktigaste regulatoriska ramverken inom finans- och försäkringsområdet, och hur dessa påverkar och styr hur man ska arbeta med och rapportera de finansiella riskerna.
Under utbildningen ger vi en teoretisk grund kring hur olika finansiella risker definieras, hur de mäts, och metoder/modeller för riskhantering. Viktiga mål med programmet är att deltagaren ska bli bekväma med dels den finansiella terminologin, men även till viss del kvantitativa beräkningar av olika finansiella risker.

Innehåll:
• Finansiell riskhantering – Vad innebär det och vilka arbetar med det?
o Finansbranschen, försäkringsbranschen, och övriga sektorer
• Statistik och portföljrisk
• Derivatinstrument och riskhantering
• Strategisk risk, marknadsrisk, kreditrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk och operativ risk
o Hur mäter och hanterar man dessa risker?
• Value at risk & expected shortfall
• Stresstester
• Kapitaltäckningsregler inom bank och försäkring

Utbildningen grundar sig pedagogiskt på en blandning av teori och praktiska exempel, diskussioner och interaktion med och mellan deltagare, och övningar med hjälp av Case-företag från olika branscher.

För vem
Programmet riktar sig till Risk Managers och andra som vill få en överblick och fördjupning inom området finansiell ekonomi och finansiell riskhantering.

Fakta:
Datum
2-4 december
Ort:
Stockholm
Datum:
02 – 04 december 2020
Pris:
25 000 SEK (Ex moms)

Medlemmar i SWERMA erhåller 10% rabatt på kurspriset

Plats

Executive Conference Center IFL
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.