Var med i SWERMAs uppsatstävling!

SWERMA bjuder in till en uppsatstävling för studenter.
Uppsatserna ska behandla riskhantering i näringsliv och samhälle med fokus på företag och organisationer (vinstdrivande/icke-vinstdrivande, ideella) och innefatta även deras intressenter. Språket ska vara svenska eller engelska. Detta är en del av SWERMAs studentsatsning som du kan kan läsa mera om i SWERMA studentsatsning info

Formulär för ansökan om att delta i uppsatstävlingen kan du ladda hem här!

UPPSATSTÄVLINGEN
SWERMA bjuder in till en uppsatstävling för studenter.

Författare till vinnande uppsatser erhåller
o pris från SWERMA samt omnämnande i SWERMAS utskick
o gratis deltagande och kost och logi på nästa FERMA Risk Forum

Alla godkända uppsatsdeltagare får
o möjlighet till kontakter med näringsliv och organisationer
o gratis medlemskap till SWERMA och tillgång till nätverksaktivi-teter under ett år.

Bedömningen av uppsatserna görs av en jury som utses av SWERMA. Se mer nedan.

Perspektiv och ämnesinriktning
Uppsatserna ska behandla riskhantering i näringsliv och samhälle med fokus på företag och organisationer (vinstdrivande/icke-vinstdrivande, ideella) och innefattande även deras intressenter.

Samhällsansvar (CSR), uppförande och förtroende ingår i den samlade riskbilden i fråga om förutsättningarna för en uthållig och framgångsrik verksamhet.

Det ges alltså vidsträckta möjligheter för uppsatser med stor variation i tema att delta i tävlingen.

Uppsatserna ska behandla frågor som har att göra med ledning, beslutsfattande, styrning och kontroll, riskbedömning, riskperception, avvägning och gränssättning men även attityd, struktur och kultur och kommunikation.

Den ämnesmässiga inriktningen ska vara något av följande områden
• enterprise risk management (ERM)
• försäkring och captive
• kontinuitets-, leverans- och avbrottshantering (BCM, SCRM, interdependencies)
• riskkapacitet, riskbalans och riskaptit
• krishantering, riskperception och riskkommunikation
• informationssäkerhet
• fysisk säkerhet

Stöd för deltagare
SWERMA kommer att besvara frågor och lämna ledning och stöd på distans för dem som deltar i uppsatstävlingen.

Antagnings-och bedömningskriterier
Berättigade att antas till tävlingen är uppsatser på kvalificerad nivå som har skrivits eller kommer skrivas för att lämnas in inom föreskriven tid. Uppsatsen ska vara godkänd av lärosätet när den lämnas in.

Uppsatserna bedöms efter ämnesmässig behandling och innehåll samt den nytta som resultatet ger genom ny kunskap, användbarhet eller överblick och sammanställning.

Prissumma och fördelning.
Den totala prissumman är 30 000 kr. Avsikten är att dela ut tre priser, första, andra och tredje pris med respektive 15 000, 10 000 och 5000 kr.

Med tanke på den ämnesmässiga spännvidden kan det bli vanskligt att värdera och rangordna uppsatserna, t.ex. därför att ämnesområdena är vitt skilda men uppsatserna samtidigt kvalitetsmässigt helt i paritet med varandra. Den totala prissumman kan alltså fördelas efter juryns egen bedömning.

Inlämning
Uppsatserna ska vara inlämnade till SWERMA senast den 15 augusti 2013.

Bedömningsjury
Uppsatserna bedöms av en jury av fem ledamöter som utses av SWERMAs styrelse.

Högst fyra av ledamöterna utses bland dem av SWERMAs medlemmar som har särskild kompetens inom de områden som uppsatserna ska behandla. Övriga ledamöter ska utses från kretsen av de inbjudna lärosätena och ha kunskap och erfarenhet framförallt från bedömning av uppsatser och avhandlingar med hänsyn till ämnesmässig och vetenskaplig behandling. Dessa ledamöter ska inte tidigare ha haft någon kontakt med inlämnade uppsatser eller deras författare.

Det är vår förhoppning att denna inbjudan ska väcka intresse och är tacksamma för all hjälp vi kan få med att sprida denna inbjudan till alla som kan tänkas ha ett engagemang inom riskhantering.

Vi ser fram emot att få besked om att ni gärna deltar i uppsatstävlingen.
Vi återkommer därefter med ett brev från SWERMAs vd och ytterligare detaljer i sammanhanget.

Med vänlig hälsning

För SWERMA

Lars Nilsson

Tel.: 0708-74 85 32
Mejl: lani.rcrd@swipnet.se