SWERMA inbjuden att delta i referensgrupp för IFRS17

Bakgrund – ur Finansinspektionens inbjudan till diskussionsmöte 2018-08-30 angående tillämpningen av IFRS 17 Insurance Contracts:

Bilagor/arbetsmaterial finns här
och kan ses när du är inloggad Risk Manager. Materialet är uppdelat på respektive mötesdag med FI.

I samband med FI-forum 2017-11-20 om FI:s arbete med IFRS 17 nämndes det att FI ska ha en dialog med branschen avseende FI:s regelprojekt om tillämpningen av IFRS 17 i FI:s årsredovisningsföreskrifter för försäkringsföretag.

Som ett första steg i regelarbetet avser FI ha diskussionsmöten om hur IFRS 17 kan regleras i FI:s föreskrifter.

Följande diskussionsmaterial bifogas:

Bakgrundspromemoria med frågeställningar
Hjälpdokument med preliminära svenska översättningar. 

Angående frågeställningarna så anges det på flera ställen i promemorian  ”er syn på reglerna”. Då vill vi gärna att ni anger vilka delar av regeln som ni t.ex. tycker är svåra att tillämpa, om regeln inte är aktuell för svenska försäkringsavtal eller om ni saknar någon frågeställning.

Eftersom materialet är komplext vill vi gärna att ni, som inledning till mötet, anger om det är frågor som vi ställer som inte är relevanta.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN

Greta Wennerberg

I IFRS 17 Försäkringsavtal anges principer för redovisning, värdering och utformning av och upplysningar om försäkringsavtal som faller inom standardens tillämpningsområde. Syftet med IFRS 17 är att säkerställa att ett företag lämnar relevant information som ger en korrekt bild av dessa avtal. Denna information utgör en grund för användare av finansiella rapporter när de ska bedöma försäkringsavtalens effekt på företagets finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden.

Det konstaterades både på det första referensgruppsmötet hos Finansinspektionen och även på SWERMA efterföljande captivemöte att den nya standarden kommer att kräva nytt systemstöd och kan komma att bli kostsam för captives. Standarden är komplex och Finansinspektionen behöver verkligen input från branschen för att kunna utforma föreskrifter på ett konstruktivt sätt. SWERMA hälsades mycket välkomna och Finansinspektionen uppmuntrade till dialog och såg fram emot att få ta del av vår expertis. Finansinspektionen poängterade att allt material som skickas in inför dessa arbetsmöten kommer inte att diarieföras, det är rent arbetsmaterial.

Möten är inplanerade en gång per månad under hela hösten 2018, se bifogat schema. SWERMA har planerat in ett captivemöte inför varje möte med Finansinspektionen, för att kunna diskutera frågorna inom de aktuella områden som skall behandlas på Finansinspektionen påföljande vecka.

På SWERMAs captivemöte enades man om att man behövde utse lämpliga representanter med rätt kompetens från SWERMA som kan delta på dessa möten och tillvarata medlemmarnas intressen ur ett captive-perspektiv.

Hans Djuphammar från Scania och Katarina Romo Khan från NCC ställde upp och kommer delta på alla höstens möten på Finansinspektionen.

I tillägg till dessa två personer har SWERMA lyckats säkra ytterligare två platser och har fått bekräftat från Finansinspektionen att vi får bjuda med personer från Marsh respektive Aon som hanterar captives.

SWERMA välkomnar captive-medlemmarnas synpunkter på förslaget. Kontakta SWERMAs captiveansvariga Athina Pehrman (+46703274303) och Alessandro Ingrao (+4672724 2018) eller mejla till info@swerma.se

Material skickas ut från Fi       SWERMA captive-möte Fi arbetsmöte med inbjudna organisationer (bl.a. SWERMA)
2018-06-04   2018-06-15
2018-08-20 2018-08-23 kl 16-18 2018-08-30
2018-08-30 2018-09-07
2018-09-17 2018-09-25 kl 16-18 2018-09-27
2018-10-11
2018-10-15 2018-10-17 kl 16-18 2018-10-29
2018-11-26 2018-12-04 kl 16-18 2018-12-06