Risk management i offentlig sektor

18apr

Risk management i offentlig sektor

Datum

18-20 april, 2016

Pris

21 000 SEK (Ex moms)

Plats:

IFL Executive Conference Center Stockholm

Om kursen

Utbildning med syftet att skapa förutsättningar för att ha kontroll, hantera risker och undvika kriser

Det är skillnader mellan landstings-, kommunal och statlig verksamhet i förhållande till privat. Målsättningar och styrning utgår i det offentliga alltid från lagar, förordningar och den politiska ledningens styrsignaler. De präglas också av krav på insyn och öppenhet samt allmänhetens förväntningar på offentlig verksamhet. Därför kommer arbete med intern styrning och kontroll, hantering av risker och förebyggandet av krissituationer se delvis annorlunda ut jämfört med den privata sektorn. IFL/IFU erbjuder därför detta fördjupningsprogram om Risk Management som både utgår från de generella kraven på styrning, kontroll och risk och de särskilda krav som ställs på den offentliga sektorn.

I programmet redovisas både gällande internationella standarder inom området och de särskilda lagar och krav som gäller landstings, kommunal och statlig verksamhet och hur dessa två utgångspunkter kan och bör kopplas samman. Med utgångspunkt i att Risk Management kan vara ett kraftfullt verktyg i offentlig sektor behandlar vi frågeställningar och diskussioner i detta fördjupningsprogram. Programmet ger nödvändiga baskunskaper och fundament om Risk Management och redovisar metoder för ett effektivt arbete. I detta ingår praktiska övningar, ett praktikfall och mycket diskussioner med deltagarna i programmet.

Programmet riktar sig till risk managers och controllers nära den högsta ledningen, internrevisorer och andra som har ansvar för riskhantering i olika roller i både statlig landstings- och kommunal verksamhet.

Programmet leds och genomförs av två av Sveriges främsta experter inom området, Torbjörn Wikland och Anders Hult.

Dag 1: Standarder, författningar och verkligheten
– Det gäller att både förstå, tillämpa och – frigöra sig från – gällande författningar som rör riskhantering för att förstå och tillämpa standarder (främst COSO och ISO 31 000) inom området på ett effektivt sätt. Vi börjar med genomgångar av kommunallagen, förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) samt lagar och god sed för bolagsstyrning i börsbolag och klargör kärnan i befintliga standarder så att behovet och möjligheterna till ”både och” blir synligt.

Dag 2: Från Intern styrning och kontroll till övergripande riskhantering
– För att förstå den nära kopplingen mellan intern styrning och kontroll (som i landstings- och kommunal verksamhet kallas intern kontroll) och övergripande riskhantering utgår vi från de statliga myndighetsledningarnas och de styrande kommunala och landstingsledningarnas perspektiv. Då måste det handla om att både följa lagar och författningar samt att ha fokus på nyttan i verksamheten. De strategiska frågorna i statlig, landstings-, och kommunal verksamhet kan inte lämnas utanför. Därför måste också frågor om att våga ta risker för att utveckla en bättre verksamhet tas med. En viktig del är också att både förutse och hantera förtroenderisker.

Dag 3: Att praktiskt arbeta med övergripande riskhantering och intern styrning och kontroll
– Att kunna kommunicera frågor om riskhantering både till den högsta ledningen och ut till hela organisationen är en nyckelfråga för ett framgångsrikt riskhanteringsarbete. En genomgång av metoder för att ta fram och hantera risker görs med tonvikt på workshop-metoden. Även riskidentifiering i verksamhetsprocesser berörs. En stor del av denna dag omfattar att ta sig an ett verklighetsbaserat praktikfall för att praktisera de kunskaper som givits i programmet.

Kursadministratör

IFU/IFL
Marcus Feldt, kontaktsida

Anmälan och mera information.

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.