Diplomeringsprogram för Risk Managers, 3 + 3 dagar

11sep

11-13 september och 14-16 oktober. Anmälan görs till alla 6 dagarna.

Genom att sammanföra det bästa från två världar i SWERMAs obegränsade erfarenhetsbank av seniora praktiker och Handelshögskolans pedagogiska professionalism och forskarnätverk så har du ett program utöver det vanliga.

För vem?

Inriktningen på programmet är strukturerad så att det passar såväl privat sektor som myndigheter, statliga bolag och affärsdrivande verk. Viktiga målgrupper inom dessa verksamheter är naturligtvis riskmanagers men även chefer på olika nivåer, CFO, CRO, controllers, jurister, compliance och ansvariga revision är ytterst lämpade att delta.

Beskrivning

Detta diplomprogram syftar till att belysa den komplexa roll en riskmanager innehar och utveckla dennes kompetens i att verka som risk manager i det egna företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor till styrande regelverk och organisering av riskfunktionen med tillhörande best practice i tillämpning och implementering. Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp över risk management rollen och utifrån vissa gällande standarder ge deltagarna en stabil kunskapsbas i det fortsatta arbetet och prak¬tiskt användbara metoder, som direkt kan användas och integreras i ordinarie verksamhetsstyrning.

Programmet omfattar totalt sex dagar (3+3) där de första tre dagarna utgör basen för utbildningen och de avslutande tre mera ”knyter ihop säcken” genom att fokusera på praktisk riskhantering, best practice och tillämpningsövningar. Programmet kan delas upp i två huvudområden: ”Governance, Organisation och Ledarskap” och ”Enterprise Risk Management”.

Till dessa huvudområden har vi sorterat in fem underkategorier som vi valt att kalla: Verksamhetsstyrning, Ramverk och Standarder, Riskaspekter, Riskkom¬munikation samt Riskhantering. Programmet kommer att omfatta förstudier och hemuppgifter vilka kommer att syfta till att stödja ett kortare projektarbete där deltagarna själva lyfter en egen verksamhetsutmaning. I övrigt kan den pedagogiska processen kan beskrivas som en tratt där vi inleder med att lägga en bred bas genom ge ett företagsledningsperspektiv på risk manager funktionen och hur en riskmogen organisation arbetar med denna i sin affärsutveckling. Från den inledningen kommer programmet att ”smalna av” och fokusera på risk manager rollen där ämnena genomsyras av en röd tråd som förankras i autentiska övningar och diskussioner som omfattar att hur det är att vara risk manager i praktiken. Som en fördjupning till huvudprogrammet kommer gästföreläsare komplettera innehållet med aktuella och relevanta ämnen. Programmet är på svenska men allt material presenteras på engelska.

Mål och resultat

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen tillfullo, bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ca 2 år. Ansökan om deltagande görs till programansvarige eller via länk på SWERMAS hemsida. Ansökan behandlas av programledningen där deltagande kommer att avgöras av meriterande förkunskaper som t.ex. deltagande i andra riskhanteringskurser levererade av SWERMA/IFU eller motsvarande.

Marcus Feldt

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument