Diplomeringsprogram för Risk Managers del 1 av 2

19sep

Detta utbildningsprogram är frukten av ett nyinrättat samarbete mellan IFU – en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och SWERMA. Genom att sammanföra det bästa från två världar i SWERMAs obegränsade erfarenhetsbank av riskmanagementfrågor och IFUs pedagogiska professionalism i att driva specialistprogram och högre utbildning så skapar programmet förutsättningar till att bli något extra.

Genom den pedagogiska ansatsen på teoretisk grund och praktisk förankring så varvas ren fakta med de viktigaste erfarenheterna som gjorts inom risk management de senaste åren.

Diplomprogrammet syftar till att belysa den komplexa roll en riskmanager innehar och utveckla dennes kompetens i att verka som risk manager i det egna företaget. Programmet omfattar allt från styrande regelverk till organisering av riskhanteringen och rena implementeringsfrågor. Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp över risk management rollen och utifrån vissa gällande standarder ge deltagarna en naturlig grund i det fortsatta arbetet med prak- tiskt användbara metoder och verktyg för att nå framgång med integreringen i ordinarie verksamhetsstyrning.

Programmet omfattar totalt fem dagar (3+2) där de första tre dagarna utgör basen för utbildningen och de avslutande två mera ”knyter ihop säcken” genom att fokusera på implementeringsprocessen, praktisk riskbedömning och preparera för den avslutande examinationen. Programmet kan totalt delas upp i fyra huvudområden: Ramverk och Standarder, Riskaspekter och Riskteori, Riskkommunikation och Riskrapportering samt Riskhantering och Processimplementering. Dessa ämnen genomsyras av en röd tråd som förankras i autentiska övningar och diskussioner som omfattar att hur det är att vara risk manager i praktiken. Som en fördjupning till huvudprogrammet kommer forskare från Handelshögskolan och KTH, att belysa vikten av att ha en fungerande RM funktion som en del i sin företagsstyrning ur både ett affärsmässigt och finansiellt perspektiv.

Innehåll

Ramverk och standarder:

 • Introduktion till Risk Management
  • Intern styrning och kontroll
 • Status för riskhantering internationellt och nationellt samt i offentlig sektor
 • Standardisering och Riskhantering
  • ISO 31000
  • COSO ERM
 • Nytta och/eller regelefterlevnad

Riskaspekter och Riskteori

 • Riskaptit
 • Riskaspekter
 • Riskkategorier
 • Riskanalys

Riskkommunikation och Riskrapportering

 • Organisation och Metodik
 • Pedagogik och Kultur
 • Riskkommunikation
 • Riskrapportering

Riskhantering och processimplementering

 • Engagemangskapande i företaget
 • Implementering av riskhantering
 • Riskpolicy och riskguideline
 • Work-Shops med riskbedömning – praktikfall Examination

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.