SWERMAs Löneenkät 2019 är nu klar!

SWERMAs Löneenkät bland Risk Managers 2019 är nu klar!

Det är fem år sedan lönenkäten gjordes senast bland SWERMAs medlemmar. Då fick vi in 101 svar vilket motsvarade 65% av medlemmarna i krets 1 (Risk Managers).

Årets enkät besvarades av fler personer (110 st) men då medlemsantalet gått upp rejält sedan 2014 så motsvarar svaren lite mindre än hälften (47%) av medlemmarna i krets 1(Risk Managers).

Fördelningen av antalet svar per kategori 2019 följer fördelningen i 2014 års enkätsvar väl;

  • Funktionsansvariga 67st (60)
  • Funktionsansvariga med captive 32st (31)
  • Funktionsansvariga med captive och rörlig ersättning 20st (20)
  • Icke-funktionsansvariga 42st (37)

Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att medianen och övre kvartilen är densamma som sist för alla kategorier utom för icke-funktionsansvariga (de som rapporterar till en funktionsansvarig).

För icke-funktionsansvariga har både medianen och övre kvartilen gått upp ordentligt, från median 41-50 000 kr till 61-70 000 kr och övre kvartil från 61-70 000 kr till 71-80 000kr. Funktionsansvariga ligger som tidigare på median 71-80 000 kr med en övre kvartil på 91-100 000 kr. De icke-funktionsansvariga har således närmat sig nivån för de funktionsansvariga.

Att notera är att andelen som svarat att de har tjänstebil idag är avsevärt lägre inom alla kategorier jämfört med 2014, utom för icke-funktionsansvariga som fördubblat andelen med tjänstebil.

Andelen som svarat att de har sjukvårdsförsäkring som förmån, har ökat i alla kategorier i årets svar.

Intressant är också att alla som ligger över 101 000 kr fortfarande i 2019 års enkätsvar är uteslutande män.

Här kan du se och ladda hem enkätresultatet. Du behöver logga in för att se.