Riskprogrammen på Handelshögskolan Executive Education/IFU

Under våren 2017 genomförs ett antal intressanta riskutbildningar på Handelshögskolan Executive Education/IFU. Bland annat med inriktningar mot finans, försäkring, IT och Offentlig sektor. Kursen Diplomerad Risk Manager är för första gången i år också en del av utbildningspaketet som rekommenderas av SWERMA inför den internationella Risk Manager-certifieringen RIMAP tillhandhållen av FERMA. Mer info om detta kommer i separata utskick under våren.   

SWERMA medlemmar erbjuds förtur på program som riskerar att bli fullsatta och är du intresserad kan du både anmäla dig/beställa mer info av utbildningsansvarige Marcus Feldt, marcus.feldt@exedsse.se, 0709-546 772

Underwritingprogrammet, Start 13 mars,  
Förbättrar risk managers analytiska förmåga och att på djupet förstå försäkringsaffären.

Programmet omfattar fördjupande kunskaper om försäkring och att förstå underwritingprocessen ur flera perspektiv. Med en ämnesbredd som ska göra deltagarna till bättre riskhanterare, analytiker och affärsutvecklare i den egna verksamheten. Med deltagare från hela försäkringskedjan där mycket av programidén bygger på interaktion och erfarenhetsutbyte i best practice diskussioner.  
http://ifu.se/utbildning/underwritingprogrammet/

Integrerad riskhantering i offentlig sektor, Start 22 mars
För att ha kontroll, hantera risker och undvika kriser i det offentliga uppdraget

Programmet utgår från att riskhantering kan vara ett kraftfullt verktyg i offentlig sektor om det används på rätt sätt. Programmet ger nödvändiga kunskaper och redovisar metoder för att underbygga ett bättre beslutsfattande och leda till ett mer effektivt arbete. Genom att belysa de formkrav och barriärer som skiljer offentlig verksamhet från privat och komma med förslag till lösningar på dessa blir riskhantering strategiskt viktigt för alla typer av verksamhetschefer inom den offentliga sektorn.  
http://exedsse.se/program/risk-management-i-offentlig-sektor/

Risk Management for Executives,  Start 3 maj
Internationellt succéprogram med fokus på finansiella risker.

Programmet har ett strategiskt perspektiv vilket innebär at vi fokuserar på frågor såsom: Utifrån den verksamhet man bedriver, vilka risker man då exponerar sig mot? Vilka risker behöver vi ta, vilka vill vi ta, vilka risker vill vi hedgea alternativt helt undvika? Hur får man en överblick över sina risker och hur arbetar med dem löpande? Hur omfattande ska Risk Management-processen vara och i vilken utsträckning ska den vara kvalitativ respektive kvantitativ? Programmets pedagogik är case-baserad med koppling till finansiell riskhantering och sig lämpar för deltagare som behöver fördjupning inom området.  
http://exedsse.se/program/risk-management-for-executives/

Strategisk Riskkommunikation, Start 8 maj
Med fokus på att skapa en förtroendefull riskkommunikation för olika organisationer. 

Utbildningen fokuserar på fundamenten i kommunikationen och belyser både framgångsfaktorer och fallgropar. Utgångspunkt i att människor uppfattar riskbudskapet på olika sätt och vikten om att ha vetskap om detta. Påverkan från medier och samspelet med olika intressenter är det som i slutänden skapar den rätta riskkommunikationen. Flera praktiska exempel från verkligheten och caseövningar bygger förankringen i programmet.  
http://exedsse.se/program/strategisk-riskkommunikation/

Cyber Risk Management, Start 15 maj
Fördjupning i IT-säkerhet och hur man hanterar de allt mer förekommande cyberriskerna.
Programmet ger kunskaper i att förstå cyberriskernas omfattning, seriositet och komplexitet. Programmet omfattar kartläggning av riskerna och att göra relevanta omvärldsanalyser vilket sen kan användas i kontinuitets- eller riskhanteringsarbetet. Metoder i hur man hittar och mäter företagets sårbarhet och de angreppsvägar och hotvektorer företaget är exponerat emot. Vidare belyses vikten av att ha en väl fungerande ansvarsfördelning och kommunikation mellan treenigheten ledning-risk management-it avdelning.
http://exedsse.se/program/cyber-risk-management/

Diplomerad Risk Manager, Start 31 maj
Kursen Diplomerad Risk Manager är för första gången i år också en del av utbildningspaketet som rekommenderas av SWERMA inför den internationella Risk Manager-certifieringen RIMAP tillhandhållen av FERMA.  

Programmet ger en bred och gedigen bas för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer. Programmet belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har, ger en insikt kring best practice inom riskhantering och verksamhetsstyrning samt problematiserar kring olika utmaningar man kan stöta på.  Erfarenhetsutbyte och interaktiva övningar ger en extra dimension till programinnehållet.  
http://exedsse.se/program/diplomerad-risk-manager/