Slutord från SWERMAs ordförande

Bästa SWERMA-medlem!

Som flera av er säkert känner till så kommer jag lämna posten som ordförande vid årsmötet den 26 mars. Mycket har hänt sedan jag tillträdde 2012. Tillströmningen av medlemmar och intresset från samarbetspartners är ett gott betyg på att styrelsens satsningar tagits väl emot.

Medlemsnyttan
Tidigt under 2012 lade styrelsen upp en strategi för att ytterligare öka medlemsnyttan och stärka föreningens varumärke. Inom ramen för medlemsnyttan fokuserades det på att förstärka möjligheten till professionel utveckling genom seminarier, nätverksträffar och kurser kring relevanta ämnen. Innehållet uppdaterades genom dialog med medlemmarna och samtidig fördjupade vi vårt partnerskap med Handelshögskolan och IFU/IFL inom utbildningsområdet.

Kommunikation
Föreningens huvudsakliga kommunikationskanal, hemsidan, genomgick en nödvändig förnyelse och under 2014 inleddes arbete med att vidareutveckla gränssnitt och innehåll. Styrelsen anlitade också en kommunaktionskonsult för att skapa en bättre samordning och kvalitet inom området. Det är viktigt att föreningen marknadsförs för att locka nya medlemmar och öka intresset för samverkan från samarbetspartners.

Varumärke
SWERMAs varumärke har stärkts vilket märks i intresset från såväl sponsorer som FERMA och andra internationella samarbetspartners. Commercial Risk Europe kommer för tredje året i rad att samarrangera ett seminarium i november i Stockholm. Dessa relationer är viktiga då SWERMA inte på egen hand kan fylla behovet av professionell utveckling hos medlemmarna.

Medlemsengagemang
Antalet medlemmar ökat med 25 % sedan 2012. Detta skapar möjlighet till större interaktion medlemmarna emellan för kunskapsutbyte och nätverk men även större finansiella muskler för att vidareutveckla verksamheten. Intresset för att engagera sig i föreningsarbetet har också ökat vilket underlättar rekryteringen av styrelseledamöter. Risk Forum 2014 blev även det en succé med ungefär 50 % fler deltagare än genomsnittet de senaste tre åren.

Remissinstans
Föreningens avsikt att stödja captiveägande medlemmar i dialogen med Finansinspektionen har fallit väl ut genom att SWERMA numera är en naturlig referens när det gäller t.ex. Solvens 2. En samlad röst får större genomslag än individuella ”påstötningar”.

Studentforum
Ett bidrag till återväxten i branschen men också för att öka antalet medlemmar i SWERMA är föreningens studentsatsning. Uppsatstävlingen som lanserades för två år sedan har varje år genererat ett 15-tal bidrag av hög kvalitet från landets universitet och högskolor. På Risk Forum den 26 mars kommer ni att få lyssna på några av förra årets vinnare.

Ny ordförande
Styrelsearbetet i SWERMA tar en hel del tid i anspråk av alla ledamöter och efter fyra år i styrelsen varav tre som ordförande är det nu dags för mig att lämna över till en ny kraft. Det är glädjande att Niclas Nelson, som suttit i styrelsen sedan 2014, accepterat nomineringen till ordförande. Jag har också blivit invald i styrelsen för CICA, Captive Insurance Companies Association, och vill kunna fokusera på det uppdraget.

SWERMA framåt
I SWERMAs fortsatta arbete som intresseförening vill jag passa på att rikta ett stort tack till er medlemmars engagemang i föreningen och uppmuntra er att fortsätta bidra med idéer och verka som föreningsambassadörer. När kraven ökar på att förutse risker och det förebyggande arbetet i företag och organisationer, som blir alltmer slimmade, vill SWERMA ge medlemmarna möjlighet att utvecklas professionellt och bidra med nätverk och kunskapsutbyte.

Jag ser fram emot att träffa många av er på Risk Forum den 26 mars!

Bästa hälsningar
Fredrik