Coronaviruset 2019-nCoV 2020-02-03

Coronaviruset 2019-nCoV 2020-02-03

En text från SWERMAs sponsor 2Secure.

De senaste två veckorna har det nya coronaviruset utbredning dominerat medierna och reaktionerna har varierat. Samtidigt som munskydd på apotek runtom i Sverige har sålt slut menar Folkhälsomyndigheten att risken är låg för smittspridning i Sverige. Detta till trots har de lyft frågan till regeringen eftersom Folkhälsomyndigheten anser att smittan bör klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen beslutade i enlighet med deras rekommendation att det nya coronaviruset ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Men vilka risker finns egentligen för smittan i Sverige? Vilka risker dominerar internationellt och vad bör man tänka på inför utlandsresor i dagsläget?

I Sverige
Fredag den 31 januari konstaterades det första fallet av en coronasmittad patient i Sverige. Kvinnan ska enligt uppgift ha besökt den hårt drabbade Hubei-provinsen i Kina och rest hem till Sverige igen den 24 januari. Enligt Folkhälsomyndigheten ska kvinnan ha agerat exemplariskt genom att isolera sig själv vid hemkomst. När hon sedan utvecklade symptom ska hon ha kontaktat vården över telefon för att sedan bli upphämtad av ambulans och satt under isolering på det lokala sjukhusets infektionsklinik. Eftersom hon ska ha haft mycket begränsad kontakt med andra sedan hon kom hem, och en obefintlig kontakt med andra sedan hon insjuknade, menar läkare att risken för smittspridning är mycket liten. Sverige har med andra ord inte en pågående smittspridning i dagsläget. Den risken bedöms fortsatt som mycket låg.

Sverige deltog nu under helgen i en omfattande evakueringsinsats av europeiska medborgare. 11 svenska medborgare finns blad de evakuerade och den 2 februari landade planet på svensk mark. Samtliga personer har testats upprepade gånger under resan, men ingen har testats positivt för coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har däremot uppmanat de evakuerade till en frivillig isolering under den två veckor långa inkubationstiden.

I världen
Absolut störst är utbrottet fortfarande i Kina, där det är bekräftat att smittan nu etablerat sig i samtliga provinser och även Hong Kong. Totalt 17276 fall av viruset har bekräftats i Kina, och övriga 183 fall fördelas mellan 26 länder. De fem med flest drabbade är andra länder i Sydostasien, nämligen Japan, Thailand, Singapore, Sydkorea och Australien.

Den 1 februari översteg för första gången sedan utbrottet antalet friskförklarade antalet döda. Samma dag bekräftades också att sjukvårdspersonal i Frankrike blivit smittad av viruset genom behandling av sjuka patienter. Det är det första fallet av den typen utanför Kina. Även ett tiotal fall där smittan överförts mellan människor utanför Kina har de senaste dagarna bekräftats.

Inför utlandsresor
Korrekta förberedelser är en mycket bra riskminimerande åtgärd och så även i detta fall. För att skapa förutsättningarna för att fatta medvetna och välgrundade beslut krävs tillgång till information. I fallet av det expanderande coronaviruset rekommenderas att fortsätta bevaka händelseutvecklingen noga. Utöver tillgång till information rekommenderas:

Håll en mycket god personlig hygien. Tvätta händerna frekvent, använd handsprit och undvik att beröra ansiktet i den mån det går.
Att väga resans nytta mot riskerna. Vi avråder från alla resor till Kina som inte är absolut nödvändiga.
Säkerställ att försäkringsskyddet är fullgott för resan. Ersättning kan exempelvis vara begränsad till platser som UD avråder från resor till, vilket i dagsläget omfattar bland annat Hubei-provinsen.
Beroende på var resan ska tas, är det bra att ni förbereder er på omfattande in- och utresekontroller. Ett 40-tal länder har infört utökade kontroller som varierar i omfattning. Det kan exempelvis handla om temperaturkontroll, ifyllnad av enkäter, kortare intervjuer och liknande. Uppvisar någon resenär symptom kan det resultera i tvångsisolering. Därför bör allt resande undvikas om man känner sig sjuk.
För arbetsgivare med global verksamhet är det också rekommenderat att reflektera kring internationellt resande i tjänsten till särskilt drabbade länder. Det är också bra att etablera rutiner för hantering av personal som eventuellt kan ha blivit smittade alternativt har fått smittan bekräftad. Arbetsgivaren har alltid ett långtgående arbetsmiljöansvar för sina anställda, oaktat om de befinner sig i Sverige eller utrikes.

För organisationer
Gör en Business Impact Analysis (BIA) för att identifiera kritiska värden och faktorer i affärsverksamheten. Identifiering bör ske av de operativa och ekonomiska konsekvenserna till följd av potentiella störningar för att säkerställa organisatorisk resiliens och kontinuitet i verksamheten under och efter en störning. Ett fokus kan exempelvis vara kritiska funktioner för verksamheten och logistikkedjor.
Se över om organisationen har en relevant kontinuitetsplan för den rådande situationen.
Kontrollera slutligen organisationens krisledningsförmåga. Säkerställ att krisledningsgruppen är utsedd, att de larmlistor som finns etablerade är aktuella, att de personer som förväntas ingå i krisledningsgruppen känner till det och också vilken rollfördelning som finns sinsemellan.

För ytterligare information
Kontakta vår Utlandsdesk på
TRM@2secure.se.