Diplomerad Risk Manager – Kunskap om riskhantering som skapar mervärde i organisationer

Diplomerad Risk Manager

I samarbete med IFU-Handelshögskolan i Stockholm Executive Education vill SWERMA främja kompetensutveckling hos våra medlemmar och därmed lyfta: Diplomerad Risk Manager – utbildningen som riktar sig till personer inom riskhantering och som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Diplomprogrammet har som syfte att ge deltagarna en bred och gedigen grund och kunskap samt skapa förutsättningar för att utveckla en effektiv riskhantering inom olika, företag och organisationer. Mångsidigheten i programmet syftar till att belysa de komplexa roller som riskchefer och andra ansvariga för riskhanteringen har. Programmet ger även insikter kring bästa praxis inom olika riskhanteringsområden samt utmanar deltagarna till att reflektera över olika utmaningar och hitta lösningar på problem som de möter i olika situationer.

Diplomutbildningen omfattar sex dagar och lyfter fram den mångfacetterade rollen som ansvariga och medarbetare inom de olika ansvarslinjerna har, och belyser vikten av riskhantering som en strategiskt viktig fråga för styrelse, ledning, och management på olika nivåer. Programmet omfattar områden så som strategi, riskkultur verksamhetsstyrning, riskramverk (organisation och processer) lagar och regelverk, samt metoder för att lyckas med implementeringen av en fungerande riskhantering. Programmet förser deltagarna med en stabil grund av teori, praktik och metoder som kan integreras i deltagarnas verksamheter.

Programmet kommer att vara interaktivt och bygger på en balans mellan teori, lektioner, erfarenhetsutbyten, diskussioner och praktiska övningar med exempel från olika företag och organisationer. Föreläsarna arbetar aktivt med olika aspekter av riskhantering och verksamhetsstyrning där programledaren också för programmet framåt så att den pedagogiska processen känns naturlig och eventuella överlappningar undviks. Programmet är också i många delar ämnesmässigt anpassat för deltagare som i förlängningen vill genomgå internationella certifieringstest.

För vem?

Diplomprogrammet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper för utbildningen är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Om utbildningen

Programmet omfattar sex dagar uppdelat på två moduler (3+3 dagar). Innehållet kan delas upp i fem kategorier: strategi och verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, praktisk riskhantering, ERM och andralinjefunktioner, och implementering och organisation. Lärandeprocessen omfattar förstudier, hemuppgifter, föreläsningar, grupparbeten, erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset


Kristian Kallenberg – programledare för DRM, diskuterar risk och programmet med SWERMA

Vad upplever du är företags och organisationers största utmaningar med riskhantering?

Det finns flera utmaningar som rör hur arbetet är organiserat, även om många säger att de jobbar med en integrerad riskhantering är det många som inte lyckas få riskhanteringen tillräckligt kopplad till strategi, styrning, målsättning och uppföljning av verksamheten. Alltför ofta sker riskhanteringen i separata spår och skapar därför inte tillräckligt med värde för verksamheten. En utmaning många företag har är att operationalisera detta med riskaptit och skapa en styrning kring detta som integreras med övrig styrning och uppföljning. Risken är uppenbar att man då hanterar fel risker, men också att man gör felaktiga strategiska beslut från översta nivån och ut i verksamheten. Utöver detta skulle jag säga att många inte arbetar med combined assurance, dvs försöker effektivisera och skapa synergier mellan olika GRC funktioner som ibland arbetar med liknande risker. Det är för mycket revirtänkande, och mycket skulle vara vunnet om man etablerar enhetliga processer och rapportering, och skapar rätt tekniska förutsättningar för att effektivisera arbetet.

Vad behöver företag göra för att skapa värde i sin riskhantering?

Det blir lite andra sidan av myntet från frågan ovan. Enhetliga och integrerade processer med övrig styrning, och mellan riskfunktioner, tydlig strategisk koppling och uppföljning, definierad riskaptit som bryts ner på ett sätt så att man kan styra verksamheten inte bara strategibaserat, utan även riskbaserat.

Vilka områden ser du kommer få större fokus framgent?

Mycket som rör det digitala, cyberrisker, AI, integritet, och olika digitala verktyg och stöd för att identifiera, analysera och hantera risker. Det är tydligt att många företag ligger efter i sitt arbete med att förstå vilka risker man har explicit och mer dolt i sin verksamhet. Samtidigt som hoten har ökat så finns det risker med att lagstiftningen och regleringar skjuter fel eller kommer för sent. Geopolitiska risker, och geoekonomiska risker är andra områden där bolag nu ser en ökad utsatthet, liksom hela batteriet av hållbarhetsrelaterade risker som påverkar bolagen både direkt och indirekt. Samtidigt är ju min käpphäst att risker också skapar möjligheter, och nya affärer för de som agerar korrekt och hanterar riskerna på ett bra sätt.

Vilka samhällsmässiga eller globala faktorer påverkar utvecklingen och betydelsen av riskhantering inom olika branscher och organisationer idag?

Jag har till viss del nämnt dessa makroaspekter och geopolitiska förändringar som föranlett ett ökat fokus på hållbarhetsrisker, politiska risker, demokratirisker, leverantörskedjor, information, cyber m.m. I övrigt så är det flera branscher som blivit hårt reglerade kring risk, såsom bank och finans, och försäkringsområdet. I och med nya direktiv som lett fram till taxonomiförorningen, och för finanssektorn TCFD, har kraven på att förstå och hantera hållbarhetrelaterade risker blivit ännu tydligare.

På vilka sätt hanteras frågorna i utbildningen och vad får jag med mig som deltagare?

Vårt diplom är brett och har ett tydligt fokus på vikten av att skapa en riskhantering som är integrerad fullt ut i styrningen av en verksamhet, ett företag eller en organisation. Vi har ett makro- men även ett mikroperspektiv och vi berör många olika discipliner av riskhanteringen och de funktioner som är involverade i riskhanteringen, såsom ERM, internrevision, försäkring, kontinuitet och BCM, finans, ledning och styrelse. Vi har ett särskilt block om hållbarhetsrisker och hur dessa bör hanteras. I utbildningen varvar vi teori och praktik, akademisk och praktisk teori, och har ett mycket erfaret föreläsarteam som också till vardags är ute i de olika verksamheter de föreläser om.

Hur har utbildningen anpassats för att vara relevant och värdefull för både erfarna yrkesverksamma och de med mindre erfarenhet inom riskhantering?

Det fungerar oväntat bra då vi inför varje utbildning skaffar oss en bild av deltagarna genom en förenkät. På så sätt kan vi justera innehållet något och fånga upp var gruppen kan tänkas ha mer respektive mindre kunskap. Då vi jobbar en hel del med case och grupparbeten och även har många diskussioner i plenum får alla komma till tals, och på så sätt delar vi erfarenheter och lär av varandra.

 

 

 

 

 

Om programansvarig:

Kristian Kallenberg, Ekonomie doktor i riskhantering från Handelshögskolan i Stockholm. Olika seniora roller som riskchef, strategichef, och konsult inom GRC. Under närmare tio år har Kristian varit involverad i IFU:s riskhanteringsprogram – främst i den välkända diplomutbildningen som varit standardsättande för denna typ av utbildningar.

 

Driver utbildningsplattformen eddi.nu.

 


Medlemmar från SWERMA om utbildningen

Anna Borin                                                     

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som Insurance Specialist på H&M Group med koncernens sakförsäkringar och jag ansvarar för ansvarsprogrammet, cyber och transport, men är involverad i alla våra försäkringsprogram.

Varför valde du att gå Diplomerad Risk Manager?

För att få kunskap om riskhantering ur ett större perspektiv vilket är relevant dels i min nuvarande roll och dels i kommande arbete i det captive som vi nyligen skickat in koncessionsansökan till FI för. Jag är affärsjurist och min arbetsbakgrund är försäkring och det är även vad mitt dagliga jobb handlar om så den här kursen var helt enkelt för att bredda min kunskap. I captivet är planen att jag ska vara med i styrelsen och vara beställaransvarig för compliance vilket jag upplever att kursen gett mig mer kött på benen till, sen är det som alltid learning by doing. Att veta mer om verksamhetsstyrningsfrågor, ramverk och standarder som både H&M gruppen och captivet kommer att följa är väldigt värdefullt.

Vad är det mest värdefulla som du tar med dig från kursen?

Att riskhantering verkligen är ett verktyg för företag och ska genomsyra hela organisationen. En riskfunktion är till för att stötta, medvetandegöra och driva ett sådant arbete framåt, sedan är det respektive område som måste ta det ansvaret i organisationen. Sedan fick jag såklart också ett breddat nätverk till andra som deltog på kursen. Långt ifrån alla kom från försäkringsbranschen och det gjorde det än mer intressant att höra deras perspektiv och frågeställningar de ställs inför, även om det inte alltid var direkt applicerbart i mitt jobb. Passionen hos föreläsarna och intresset de förmedlade var också oerhört inspirerande.

William Korse

Vad jobbar du med?

Jag är CRO, Chief Risk Officer, på Stockholm Exergi. Rollen innebär att jag är ansvarig för den övergripande riskhanteringen på bolaget samt också för försäkringsdelen – det vill säga att stötta företaget i försäkringsrelaterade frågor samt att upphandla försäkring för verksamheten.

Varför valde du att gå Diplomerad Risk Manager? 

Jag har en lång bakgrund inom försäkring, samt även styrelsearbete, och har utifrån det perspektivet erfarenhet av risker och riskhantering. Dock är rollen som riskansvarig ny för mig sedan ca: ett år och jag såg det som självklart att gå en utbildning inom ERM för att få en stabil grund att stå på. Utifrån att jag gått andra diplomprogram inom IFU och SSE Executive Education inom Försäkring och Ledarskap och är förtrogen med kvalitén, samt att Diplomerad Risk Manager genomförs i samarbete med SWERMA, var detta då ett självklart val.

Vad är det mest värdefulla som du tar med dig från kursen?

Fått förhållanden klarlagda och förklarade som ger mig en trygghet i det dagliga arbetet. Vidare att få tillgång till utbildningsmaterialet som ger mig möjlighet att gå tillbaka och söka stöd och input om/när saker dyker upp i det dagliga arbetet. Kurskollegorna bidrar också till att man skapar sig ett större nätverk inom Risk, vilket alltid är både nyttigt och trevligt.

 

Malin Platin

 

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som Insurance Risk Manager på NCC Försäkring AB, ett captive till NCC AB. Jag är jurist i grunden och mitt primära ansvarsområde är NCC-koncernens Ansvarsförsäkringsprogram samt Financial Lines. I min roll hjälper jag även verksamheten att identifiera risker genom contract management, deltar i skadeförebyggande aktiviteter och bistår i många olika risk- och försäkringsrelaterade frågor.

Varför valde du att gå Diplomerad Risk Manager? 

Jag valde att gå Diplomerad Risk Manager för att bredda min kompetens och för att få en ökad förståelse för de ramverk som finns och som kan hjälpa oss att navigera i det risklandskap vi befinner oss i. Försäkring som riskmitigerande verktyg är jag ju väl bekant med men det finns ju så många fler delar i det praktiska riskhanteringsarbetet.

Vad är det mest värdefulla som du tar med dig från kursen?

Jag tar med mig alla de praktiska moment och insiktsfulla samtal med övriga deltagare som gav en god inblick i och förståelse för hur riskhanteringsarbetet kan te sig både lika och olika beroende på bransch och organisation.

Nästa programstart:16–18 januari + 7–9 februari 2024
Ort:Stockholm
Språk:Svenska
Pris:54 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset

Till utbildningen

 

Vill du prata med någon om utbildningen?

 

 

 

 

 

MARCUS FELDT

Business Director

Tel: +46 70 954 67 72

marcus.feldt@exedsse.se