Årsmöte 2015

Swedish Risk Management Association, 2015-02-23
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Torsdag 26 mars 2015, kl 08.45

Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

SWERMAs styrelse kallar till föreningsstämma, som kommer att hållas i anslutning till SWERMAs Risk Forum.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Föredragning av budget 2015
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av nya styrelseledamöter resp. omval
11. Val av en revisor och revisorssuppleant
12. Val av en valberedning om tre medlemmar
13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 2016
14. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
15. Stämmans avslutande

Övrigt underlag till stämman sänds ut med e-post senast en vecka innan föreningsstämman.

Välkommen!

Fredrik Finnman
Ordförande