Vinnarna i SWERMAs uppsatstävling för studenter 2020

SWERMA har nu nöjet att presentera årets vinnare vilka är Emma Andersson och Daniel Carlström vid Lunds Universitet som tillsammans har skrivit examensarbetet
”Applicering och utvärdering av en konsekvensanalysmetod för beroenden”.

Arbetet handlar om att testa och utvärdera en metod (KE-metoden) för analys av kritiska beroenden på kommunal nivå.

Enligt svensk lag är kommuner skyldiga att identifiera potentiella hot och säkerställa samhällets motståndskraft mot dessa hot. En viktig del av arbetet är att beakta samhällsviktiga verksamheter och de beroenden som finns mellan dem. Framförallt är det viktigt att identifiera vilka av beroendena som är kritiska. Ett kritiskt beroende mellan verksamheter innebär att om en verksamhet slutar fungera har det en stark påverkan på en annan verksamhet med allvarliga konsekvenser som följd. En utslagen verksamhet kan på så sätt starta en kedjereaktion på grund av dessa kritiska beroenden och därmed slå ut flera samhällsviktiga verksamheter. Dessa beroendekedjor är ofta komplexa och svåridentifierade vilket ligger till grund för framtagandet av KE-metoden vid Lunds universitet i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Då KE-metoden endast var testad i begränsad omfattning appliceras den i detta arbete på Karlshamns kommun med syftet att försöka identifiera förbättringsmöjligheter och fastställa KE-metodens applicerbarhet för svenska kommuner och utvärderar den med avseende på ett antal olika kriterier. Man föreslår också förbättringar av metoden. Resultatet av utvärderingen blev att KE-metoden ansågs uppfylla huvudkriterierna till stor grad och således anses vara en fungerande konsekvensanalysmetod som är applicerbar i en svensk kommun.

Priset sponsras av