Vinnarna i SWERMAs uppsatstävling för studenter 2019

Årets vinnare av SWERMAs uppsatstävling

Årligen bjuder SWERMA in studenter vid universitet och högskolor till en uppsatstävling med syftet att sprida kunskap och medvetande om riskhantering. En jury bestående av branschkunniga deltagare bedömer de inkomna bidragen med avseende på bland annat ämnets betydelse/värde för SWERMAs medlemmar, uppsatsens bidrag till befintlig kunnskap, omfång, kvalitet och slutsatser.

SWERMA har nu nöjet att presentera årets vinnare vilka är Louise Ekvall och Erik Nilsson vid Lunds Universitet som tillsammans har skrivit examensarbetet
Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser”.

Det här är ett intressant ämne där författarna har undersökt hur lokalisering av byggnader och användning av vatten och mark hänger samman med krav på lämplighet utifrån risken för olyckor. Som underlag för utvärderingen har intervjuer genomförts med räddningstjänster, stadsbyggnadsförvaltningar, säkerhetsavdelningar samt länsstyrelser i flertalet kommuner.

Riskhanteringsprocessen bör vara en integrerad del av samhällsplaneringen och kopplingen mellan de olika instanserna har utvärderats. Slutsatserna av studien visar att uppfattningen kring ansvar för risk och krisfrågor vid samhällsplanering varierar mycket och metoder för utvärdering av risk varierar. Flertalet lagar och förordningar skall uppfyllas vid samhällsplanering och examensarbetet visar att värdet av koordination mellan olika instanser är stort. Riskhantering bör komma in i ett tidigt skede av plan- och byggprocessen och samverkan över verksamhetsgränser är viktigt enligt studien.

Uppsatsen i sin helhet finns tillgänglig här.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8973745