Uppsatstävling 2024

 

Inbjudan till SWERMAs uppsatstävling med tema riskhantering – 2024


Om SWERMA

SWERMA (Swedish Risk Management Association) är en förening för dem som sysslar med riskhantering inom företag och organisationer. SWERMA har ca 390 medlemmar som representerar internationella koncerner, myndigheter, konsulter, revisorer, försäkring m.m.

SWERMA har funnits sedan 2003 och är en fortsättning av en tidigare förening som grundades redan på sjuttiotalet. Motsvarande föreningar finns i andra europeiska länder. FERMA (Federation of European Risk Management Organizations) är SWERMAs europeiska paraplyorganisation. FERMA driver professionell utveckling och agerar bland annat som remissinstans i lagstiftnings- och tillsynsfrågor.

Läs mer på www.swerma.se och www.ferma.eu.

Uppsatstävling

SWERMA bjuder in till en uppsatstävling för studenter. 

Författare till vinnande uppsatser får

 • Pris från SWERMA samt omnämnande i SWERMAs utskick
 • Ta emot priset på SWERMA Risk Forum 

Alla godkända uppsatsdeltagare får

 • Möjlighet till kontakter med näringsliv och organisationer
 • Gratis studentmedlemskap i SWERMA och tillgång till nätverksaktiviteter under ett år.

Bedömningen av uppsatserna görs av en jury som utses av SWERMA, se mer nedan.

Perspektiv och ämnesinriktning
Uppsatserna ska behandla riskhantering i näringsliv och samhälle med fokus på företag och organisationer (vinstdrivande/icke-vinstdrivande, ideella) och innefattande även deras intressenter.

Samhällsansvar (CSR), uppförande och förtroende ingår i den samlade riskbilden i fråga om förutsättningarna för en uthållig och framgångsrik verksamhet.

Det ges alltså vidsträckta möjligheter för uppsatser med stor variation i tema att delta i tävlingen.

Uppsatserna ska behandla frågor som har att göra med ledning, beslutsfattande, styrning och kontroll, riskbedömning, riskperception, avvägning och gränssättning men även attityd, struktur och kultur och kommunikation.

Den ämnesmässiga inriktningen ska vara något av följande områden

 • enterprise risk management (ERM)
 • försäkring och captive
 • kontinuitets-, leverans- och avbrottshantering (BCM, SCRM, interdependencies)
 • riskkapacitet, riskbalans och riskaptit
 • krishantering, riskperception och riskkommunikation
 • informationssäkerhet
 • fysisk säkerhet 

Antagnings-och bedömningskriterier
Berättigade att antas till tävlingen är uppsatser på motsvarande C- eller D- nivå som har skrivits under höstterminen 2022 eller vårterminen 2023. Uppsatsen ska vara godkänd av lärosätet när den lämnas in. 

Uppsatserna bedöms efter ämnesmässig behandling och innehåll samt den nytta som resultatet ger genom ny kunskap, användbarhet eller överblick och sammanställning. 

Prissumma och fördelning
Den totala prissumman är 40 000 kr. Avsikten är att dela ut tre priser, första, andra och tredje pris med respektive 25 000, 10 000 och 5 000 kr (ev vinstskatt betalas av vinnaren).

Med tanke på den ämnesmässiga spännvidden kan det bli vanskligt att värdera och rangordna uppsatserna, t.ex. därför att ämnesområdena är vitt skilda men uppsatserna samtidigt kvalitetsmässigt helt i paritet med varandra. Den totala prissumman kan alltså fördelas efter juryns egen bedömning.

Vinnarna får även möjlighet att delta gratis på SWERMA Risk Forum. 

Inlämning
Uppsatserna ska vara inlämnade till SWERMA senast den 30 november 2023 via student@swerma.se.

Bedömningsjury
Uppsatserna bedöms av en jury av fem ledamöter som utses av SWERMAs styrelse. Juryns beslut kan ej överklagas.

Högst fyra av ledamöterna utses bland dem av SWERMAs medlemmar som har särskild kompetens inom de områden som uppsatserna ska behandla. Övriga ledamöter ska utses från kretsen av de inbjudna lärosätena och ha kunskap och erfarenhet framförallt från bedömning av uppsatser och avhandlingar med hänsyn till ämnesmässig och vetenskaplig behandling. Dessa ledamöter ska inte tidigare ha haft någon kontakt med inlämnade uppsatser eller deras författare.

Det är vår förhoppning att denna inbjudan ska väcka intresse och är tacksamma för all hjälp vi kan få med att sprida denna inbjudan till alla som kan tänkas ha ett engagemang inom riskhantering.

För att anmäla sig till tävlingen så maila student@swerma.se och ange uppsatsskrivarens/-nas namn, lärosäte och kontaktuppgifter samt bifoga uppsatsen.

Med vänlig hälsning
Mikaela Hevreng
För SWERMA

Mail: student@swerma.se

Sponsor för 2023 års uppsatstävling är Chubb

Chubb logo