Robert Bergqvist, Talare - Risk Forum

Robert Bergqvist utsågs till SEB:s chefsekonom 2007 med huvudansvar för bankens ekonomiska och finansiella prognoser och analysteam. Efter att ha anställts i SEB i juli 1997 ledde Robert SEB:s Trading Strategy vars uppgift var att analysera, prognostisera och erbjuda tradingförslag kring valutor, räntor och krediter till företagskunder och finansiella institutioner. 

Innan anställningen på SEB arbetade Robert på Sveriges riksbank i olika roller; hans senaste roll var på Penning- och valutapolitiska avdelningen där han var chef för analysavdelningen. Robert tillbringade sammanlagt nio år på Riksbanken, från 1988 till 1997, där han även arbetade med tillskrivning samt frågor kring internationellt centralbankssamarbete och analys av betalningsbalansen. Robert har också deltagit i Bank for International Settlements (BIS) olika arbetsgrupper kring t ex valutarisker, kapitalflöden och statistik samt inom andra internationella samarbetsprojekt.

Den 1 augusti 2021 valde Robert att ta ett steg åt sidan för att anta rollen som SEB:s ”Senior Economist” med inriktning mot mer långsiktiga frågeställningar som t ex ekonomisk-politiska utmaningar och räntor, globaliseringen och förändringar av företagens värdekedjor samt monetära trender inklusive utvecklingen av e-valutor. Robert har fortsatt att hålla presentationer för både kunder och i andra större sammanhang. Hans uppgift är också att vara tillgänglig och behjälplig för media för att förklara och dra slutsatser kring den samhällsekonomiska, finansiella och politiska utvecklingen. 

Robert är ledamot i SCB:s Insynsråd sedan 2021 och har samtidigt styrelseuppdrag sedan 2022 för Stiftelserna för finansforskning. 

Robert har examen i ekonomi och statistik från Linköpings universitet.


**************************

Ökad ekonomisk förutsägbarhet i en alltmer oförutsägbar värld

Det geopolitiska läget försämras. Nationell säkerhetspolitik och geopolitisk rivalitet överskuggar i växande grad utformningen av ekonomisk politik. Före­tag behöver bevaka utvecklin­gen och ta steg för att för­bereda sig på viktiga för­änd­ringar i sina operativa miljöer de närmaste åren p g a ökad politisk intervention ism.

Risk Forum 2024


Tidigare medverkat i:

Risk Forum 2023