SWERMA vill aktivt bidra till att utveckla riskhantering genom att fokusera på:

  • Riskhanteringsprocessenden systematiska tillämpningen av policyer, procedurer och rutiner som leder till identifiering, analys, utvärdering och behandling av risk.
  • Praktisk tillämpning; hur kan riskbedömning genomföras, på vilket sätt kan olika risker mätas och utvärderas, vilka skadeförebyggande insatser kan användas i olika sammanhang, hantering och kommunikation av krissituationer, regelefterlevnad.
  • Risktransferering och riskfinansiering; försäkring, captiveverksamhet, pooling, andra typer av finansiella instrument.