Årsmöteshandlingar

I stadgarna framgår att föreningen årligen ska hålla föreningsstämma. Vi har valt att hålla stämman, som vi i daglig tal kallar årsmöte, samtidigt som SWERMAs årliga Risk Forum.

Ur stadgarna (§8, Föreningsstämma)

Föreningen skall hålla stämma senast under april månad. Dag, tid och plats för stämman fastställs av styrelsen. Kallelse till stämma samt dagordning skall vara medlem tillhanda senast fyra veckor i förväg.

En medlem som önskar väcka ett förslag skall för att detta skall kunna behandlas på stämman se till att det är styrelsen tillhanda senast två månader före stämman.

Nedan finner du en länk till alla våra samlade årsmöteshandlingar

Till våra årsmöteshandlingar