Kallelse till SWERMA föreningsstämma

22apr

 

 

 

 

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna i SWERMA till ordinarie föreningsstämma måndag den 22 april 2024, kl. 16.00 – virtuellt möte via MS Teams samt fysiskt på Risk Points kontor (Humlegårdsgatan 20, Stockholm).

Deltagaranmälan till föreningsstämman är inget krav, men för att få länk till mötet anmäler ni er här på hemsidan.

Årsmöteshandlingar finns att ladda ner, länk längst ner på sidan.

 

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 11. Val av nya styrelseledamöter jämte omval av styrelseledamöter, inkl. ev suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning om tre medlemmar
 14. Fastställande av medlemsavgift för kommande år (2025)
 15. Stämmans avslutande

 

Väl mött!

Styrelsen


 

Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Detta event är fullbokat.