Kredit- & Politisk Riskförsäkring – Seminarium med Marsh

Datum ännu inte fastställt

Sällan har det säkerhetspolitiska läget i världen kunnat sammanfattas som mer osäkert, oväntat och oförutsägbart än i dessa dagar. Förutom de självklara mänskliga tragedierna påverkas den globala handeln enormt, samtidigt som situationen också i rask takt driver på en ekonomisk nedgång.

Kredit- och Politisk Riskförsäkring har därav aldrig varit ett mer aktuellt ämne, och fler och fler företag och banker ser nyttan av att säkra sina affärer mot kreditförluster, vare sig dessa kommer från konkurser eller krig, sanktioner, förstatliganden, embargon, valutakollapser eller andra politiskt drivna händelser. Dagens seminarium kommer ge en inblick i vilket försäkringsskydd som finns att tillgå för att säkra sina affärer och utestående tillgångar och fordringar, hur dessa produkter fungerar samt hur de relaterar till det aktuella världsläget