Risk Forum 2009

Den 26-27 mars samlades närmare 65 personer för att delta i Risk Forum 2009 arrangerat av SWERMA.

Under två dagar avhandlades ett antal intressanta och angelägna ämnen som rör Risk Management. Moderator under dagen var Pär Ström, förra året tilldelad utmärkelsen ”Årets kommunikatör”.

Konferensdagen

Olle Rossander, välkänd ekonomijournalist inledde presentationerna med sin syn på orsakerna till den finansiella krisen. Bland alla mer eller mindre välbekanta orsaker framhöll han en förbisedd förklaring, nämligen det han kallade obegriplighetsfaktorn. Med det menade han att finansbranschens aktörer beskrivit den ekonomiska verkligheten som så komplicerad att den enbart kan begripas av särskilt insatta personer. En tolkning av vad Rossanders obegriplighetsfaktor lett till kan vara att den allvarligt försenade insikten om det som ledde till finanskrisen.

Innan själva konferensen började hade SWERMA sitt årsmöte varvid Charlotte Barnekow, Ericsson, omvaldes till ordförande. Hon höll också Risk Forums inledningsanförande innan hon lämnade över till moderatorn Pär Ström.

Den första dagens förmiddag ägnades åt anföranden kring ämnen som bland annat. ERM, reflektioner på styrelsearbete och övertron på regelverk som skydd mot katastrofer.

Catharina Lagerstam, konsult och styrelseproffs, talade kring ämnet styrelsearbete (hur aktuell kan man bli?) och hur den som sitter i en styrelse ska vara medveten om de uttalade och outtalade spelregler som gäller. Hon talade i mycket raka ordalag och fick nog en och annan att vakna till ordentligt.

Informationssamhället, informationssäkerhet och informationsrisker avhandlades under eftermiddagen, då bl a Bengt Angerfelt från Säkerhetspolisen talade om risker och hot i ett informationssamhälle. Därpå följde en paneldiskussion på ämnet information med representanter från bl a Zurich och If.

Man hann med ytterligare en paneldiskussion, där frågan om försäkringstagarens upplysningsplikt diskuterades.

Under en av de sista punkterna för dagen fick Ralph Winkler, från JLT möjlighet att presentera sin MBA-uppsats om ERM. Punkten i programmet hette ”An ousider´s reflection of practitioners´ perception” och det skulle visa sig under seminariet dag 2 att han lade något annat i begreppet ERM än de flesta av konferensdeltagarna.

Före den avslutande middagen delade Gustaf Hamilton, hedersordförande i SWERMA, ut årets RM-stipendiun. Denna gång gick stipendiet till två personer: Torbjörn Pettersson, Östergötlands Läns Landsting och Kaj Juhlin, Axfood Närlivs.

Seminariedagen

Under dag 2 kunde deltagarna välja mellan två seminarier: ERM – framgångsfaktorer och svårigheter eller Solvens II – Vill du ha kvar ditt captive?. Antalet deltagare fördelade sig ungefär lika mellan seminarierna.

ERM-seminariet leddes av Torgny Bogärde, Allevo AB.

Jakob Dannemark och Anders Belin, Volvo, resp Gambro, presenterade sina erfarenheter av övergripande riskhantering och varför det lett till nytta enligt deras koncernledningar. Därpå följde en livlig diskussion om begreppet ERM.

Ralph Winkler talade om ERM som en medvetandeprocess som varenda medarbetare i ett företag måste omfattas av. Hela tiden. Varje dag. Och initiativet måste komma från högsta ledningen. Han tvekade att använda ERM som begrepp, eftersom det egentligen står för något som borde gjorts för länge sedan, ansåg han.

Risk Managerns roll i ett företag kan vara svår, det gäller att försöka sälja in sig internt, sa till exempel Hans Brandt.

Nestorn Gustaf Hamilton konstaterade att chefer bara bryr sig om pengar. Kan man visa att man sparat pengar åt företaget genom god riskhantering får man också bättre gehör från företagsledningen för sin verksamhet.

Torgny Bogärde avslutade seminariet med att föra fram att han tror att övergripande riskhantering måste kopplas ihop med den existerande verksamhetsplaneringen och göras med enkel metodik för att bli framgångsrik.

På sikt kommer ERM förmodligen att smälta ihop med verksamhetsplaneringen utan att man märker gränslinjerna. Konsekvensen kommer att bli bättre styrning, bättre beslutsfattande samt mer medvetet risktagande än tidigare.

Sammanfattningsvis verkar alla vara överens om att övergripande riskhantering innehållsmässigt leder till nytta, men många har svårt med etiketten ERM. Torgny Bogärde menade, att om detta är ett hinder för att införa processen eller tänkandet, så använd den vokabulär som passar ditt företag eller din organisation.

Seminariet om Solvens II leddes av Patric Thomsson, konsult och tidigare verksam på bl a Finansdepartementet. Så sent som dagen före seminariet blev detta förslag till nytt EU-direktiv klart och det var alltså purfärsk information Patric Thomsson kunde ge. Från captiveperspektiv kunde konstateras att direktivet innebär förändringar framför allt för captivebolag med en premieintäkt under 50 miljoner kr.

I början av arbetet med Solvens II fanns captivebolagen inte ens med i diskussionerna. Det var Irland och Luxemburg som drev captivefrågan hårt och till slut fick dem att omfattas av direktivet.

Eftersom detaljregleringen startar nu uppmanade en deltagare de respektive captivebolagen att snabbt se till att bli medlemmar i den europeiska organisationen Eciroa för captive- och återförsäkringsbolag. Som enskild medlem i t ex SWERMA är man inte en tänkbar samtalspartner för Finansinspektionen. Men som medlem i Eciroa är man det. Vill man påverka utvecklingen måste man engagera sig var ett av de råd deltagarna fick med sig hem.

Dokumentation

Hans Dahlquist

Affärsområdeschef Risk och Säkerhet, Rote Consulting AB

Informationssäkerhet för skydd av värdefulla tillgångar


Bengt Angerfelt

Sektionschef Säkerhetspolisen

Informationssäkerhet för att skydda värdefulla tillgångar – riskhantering (fil saknas)


Cataharina Lagerstam

Styrelseproffs och fristående konsult

Några reflektioner på styrelsearbetet


Anders Belin

Vice President, Risk Management & Insurance Gambro AB

Riskhantering i Gambro


Ralph Winkler

Associate, JLT Risk Solutions AB

An Outsider’s Reflections on your Perceptions


Olle Rossander

Frilansade journalist och debattör

Skandia, Enron, Lehman, Parmalat och Satyam – katastrofer som inte kunde ske! Övertro på regelverk och riskanalys gjorde det omöjliga möjligt


Jakob Dannemark

AB Volvo (lastvagns-koncernen)

ERM – framgångsfaktorer och svårigheter.