Årsmöte 2014

Tid: Torsdag 27 mars 2014, kl 9.00

Plats: Marriot Courtyard Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm

SWERMAs styrelse kallar till föreningsstämma, som kommer att hållas i anslutning till SWERMAs Risk Forum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 7. Föredragning av budget 2014
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av nya styrelseledamöter resp. omval
 11. Val av en revisor och revisorssuppleant
 12. Val av en valberedning om tre medlemmar
 13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 2015
 14. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 15. Stämmans avslutande

Övrigt underlag till stämman samt protokoll finns nu som bilagor i form av PDF-dokument att ladda hem.

Fredrik Finnman, Ordförande